ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการร่างนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการร่างนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณา ร่างนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อประกอบการสรรหาอธิการบดี


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 24 May 2018 16:43