การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัย ได้เชิญผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ชี้แจงเรื่องรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันเป็นค่าดำเนินโครงการต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยเทคโนโลยีมาร์ตไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2 เมกะวัตต์ โครงการระยะที่ 3(2561) เพิ่มเติม, รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชี้แจงเรื่องรายงานความก้าวหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 และ ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงเรื่องงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2556 นอกจากนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยาให้สภามหาวิทยาลัยทราบที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 7 Mar 2018 13:50