ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ครั้งที่ 3/2559

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 18 Nov 2016 15:02