ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2559

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส จังหวัดเชียงใหม่ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 18 Nov 2016 14:58