ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2559

ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2559 
“หกเวียงแห่งศักดิ์ศรี หกปีแห่งการสถาปนา ผลิฟ้ามุ่ยแห่งภูมิปัญญา เฉลิมสง่ามหาวิทยาลัยพะเยา”
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย หน่วยกิจกรรมเวียง กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะกรรมการเวียงทั้ง 6 เวียง ร่วมกันจัดประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2559 “หกเวียงแห่งศักดิ์ศรี หกปีแห่งการสถาปนา ผลิฟ้ามุ่ยแห่งภูมิปัญญา เฉลิมสง่ามหาวิทยาลัยพะเยา” เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2559 และนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายนครศิลปอาชา และนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อธิการบดี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้นำนิสิต ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตเวียง ทั้ง 6 เวียง เดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประเพณีเดินเข้า ม. เกิดจากการที่สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา (ปี 2542) ได้พานิสิตใหม่เดินเข้า ม. โดยมีฐานกิจกรรมรับน้องใหม่เรื่อยมาตามระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร และในปี 2547 ได้มีการปรับรูปแบบการเดินเข้า ม. เป็นการเดินตามกลุ่มนิสิตเวียง ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนิสิตตามสังกัดเวียง ทั้ง 6 เวียง โดยไม่แบ่งแยกคณะ สาขาวิชา จัดขบวนในรูปแบบ ที่แสดงวิถีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเวียงนั้นๆ และมีการเดินเข้า ม. สืบต่อกันมาทุกๆ ปี ประเพณีเดินเข้า ม. นับเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตเวียง รวมทั้งเป็นการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจของนิสิต ว่ามีความพยายามและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเดินเข้า ม. ตลอดระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เปรียบได้กับการที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในการเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของตัวนิสิตเอง นอกจากการจัดขบวนถวายเครื่องสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงวิถีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละเวียงแล้ว ยังมีการประกวดการเต้นหกเวียงรวมใจ และการประกวดบูมเวียง ผลการประกวด มีดังนี้
การประกวดเต้นหกเวียงรวมใจ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เวียงลอ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เวียงเชียงแรง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เวียงจอมทอง
การประกวดบูมเวียง 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เวียงลอ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เวียงเชียงแรง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เวียงน้ำเต้า
ยุทธพงษ์ ยะตา : ข่าว
รักชนู วงศ์วุฒิ : แก้ไขข่าว 
นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 5 Oct 2016 14:10