แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 7 (1) ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการและขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 งานคือ

 1. งานธุรการ
 2. งานจัดประชุมและประสานงาน
 3. งานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงานภายในหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาจาก 3 งาน เป็น 4 งาน ดังนี้

 1. งานธุรการ
 2. งานจัดประชุมและประสานงาน
 3. งานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
 4. งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ
และในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงานภายในหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติลดจำนวนงานและเปลี่ยนแปลงชื่องานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จาก 4 งาน เป็น 3 งาน ดังนี้

        1. งานธุรการ
        2. งานประชุม
        3. งานกิจการพิเศษ

วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมสนับสนุนให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เป้าประสงค์

 1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 2. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับในด้านการทำงานต่อหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

 1. สนับสนุนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย
 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เป้าประสงค์

 1. เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่ติดต่อกับสภามหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 21 ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
 3. เพื่อให้เป็นหน่วยงานรวบรวมและเผยแพร่ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
 4. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเตรียมวาระการประชุม ประสานงานและสนับสนุนการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่วนราชการภายนอกและประชาชนทั่วไป

โครงสร้างองค์กร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

แผนการดำเนินงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. ประสานและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
 2. ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี
 3. ประสานและจัดประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี
 4. รวบรวมประกาศ ระเบียบและข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีละ 1 ครั้ง
 5. เผยแพร่การทำงานของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซด์ (www.council.up.ac.th)
 6. ายงานและแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหลังจากการประชุม
 7. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
 8. จัดทำแผนการประเมินตนเองประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 9. ประสานงานและรวบรวมรายงานสถานะทางการเงิน ความเสี่ยง และประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7,000,000 บาท

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย