สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับ

Welcome

Office of University of Phayao Council

ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดไฟล์

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดาวน์โหลดไฟล์

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาพัฒนาสังคม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร) และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (นายสมประสงค์ มั่งอะนะ) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นายวีระยุทธ ปั้นน่วม) และสาขาวิชาแพทย์แผนจีน (นายหวาง เซิ่งเหลียง) ดาวน์โหลดไฟล์

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

        1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข) ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2553

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2554

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2555

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา คุรยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดไฟล์
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปิดสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2556

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2557

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) 84 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2558

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2559

 1. ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ดาวน์โหลดไฟล์

ประจำปี พ.ศ. 2560

         1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหารนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหารกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

3.ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อและการพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตตมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เรื่อง กำหนดขั้นตอนวิธีการ เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์

2. คำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ ประจำหน่วยเสนอชื่อ

3. แบบเสนอชื่อและหนังสือให้ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์)

4.แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาประเภทอาจารย์

5. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2559 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา

1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สาส์นจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

profile img
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
 • นายกสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยพะเยาลิงค์ต่างๆ