อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. ดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบดังนี้

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ
2 ดร.เฉิน จง กรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ
2 ดร.สำราญ ทองแพง รองประธานกรรมการ
3 ดร.สมชาย เบจรงคกุล กรรมการ
4 นายวรฤทธิ์ เนตรทับทิม กรรมการ
5 นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการ
6 นายจำรัส อินต๊ะ กรรมการ
7 นางนุชสุพร กฤษฎาธาร กรรมการ
8 พ.ต.อ.คะนอง ไข่ทา กรรมการ
9 นายกสมาคมศิษย์เก่า (ดร.สมชาย กุละปาลานนท์) กรรมการ
10 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง (นายอนุรักษ์ ชูเชิญ) กรรมการ
11 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท จ.พะเยา (นายธงไชย ชมถนอม) กรรมการ
12 ผู้อำนวยการแขวงการทาง จ.พะเยา (นายพูนศักดิ์ เมาะราษี) กรรมการ
13 แรงงานจังหวัดพะเยา (นางสาวสุกันยา ดารามาศ) กรรมการ
14 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา (นายวรพจน์ ผ่องสมัย) กรรมการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี ทองเรือง เลขานุการ
16 นางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ