อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. ดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบดังนี้

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1นายอานุภาพ จามิกรณ์ประธานกรรมการ
2ดร.สำราญ ทองแพงรองประธานกรรมการ
3นายธานินทร์ วนสุธานนท์กรรมการ
4นายวรฤทธิ์ เนตรทับทิมกรรมการ
5นายวรพจน์ ยศะทัตต์กรรมการ
6นายจำรัส อินต๊ะกรรมการ
7พ.ต.อ.คะนอง ไข่ทากรรมการ
8นายอนุรักษ์ ชูเชิญกรรมการ
9หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยากรรมการ
10นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยากรรมการ
11ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยากรรมการ
12ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยากรรมการ
13แรงงานจังหวัดพะเยากรรมการ
14ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กรรมการ
15ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยากรรมการ
16นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้แทนกรรมการ
17รองศาสตราจารย์ ชาลี ทองเรืองเลขานุการ
18 นางกฤษณา แปงณีวงค์ผู้ช่วยเลขานุการ