อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ

คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

  1. พิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
  2. เรื่องอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบดังนี้

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1ดร.พรชัย นุชสุวรรณประธานกรรมการ
2นายนคร ศิลปอาชากรรมการ
3นายอรรถพล ใหญ่สว่างกรรมการ
4รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์ สกลไชยกรรมการ
5นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์กรรมการ
6ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีกรรมการ
7ดร.สำราญ ทองแพงกรรมการและเลขานุการ
8รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ