อำนาจและหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

  1. พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยพะเยาด้วย
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่องแนวปฏิบัติทั่วไปและได้พิจารณาของคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาชั้นหนึ่งแล้ว และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงจากที่ประชุมจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  3. เรื่องอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบดังนี้

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1ดร.พรชัย นุชสุวรรณประธานกรรมการ
2ดร.สมนึก พิมลเสถียรกรรมการ
3นายนคร ศิลปอาชากรรมการ
4รองศาสตาจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิชกรรมการ
4นายอรรถพล ใหญ่สว่างกรรมการ
5ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชยกรรมการ
6ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีกรรมการ
7ดร.สำราญ ทองแพงกรรมการและเลขานุการ
8รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ