ประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ      ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ                              ดาวน์โหลดไฟล์
 3. นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์                   ดาวน์โหลดไฟล์
 4. รศ.ดร.ชวนี  ทองโรจน์                            ดาวน์โหลดไฟล์
 5. นายนคร  ศิลปอาชา                               ดาวน์โหลดไฟล์
 6. ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์  ดาวน์โหลดไฟล์
 7. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์                          ดาวน์โหลดไฟล์
 8. ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี                        ดาวน์โหลดไฟล์
 9. ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว                           ดาวน์โหลดไฟล์
 10. ดร.สมเกียรติ  ชอบผล                           ดาวน์โหลดไฟล์
 11. นายสมชาย  เบญจรงคกุล                      ดาวน์โหลดไฟล์
 12. รศ.ดร.สุมนต์  สกลไชย                          ดาวน์โหลดไฟล์
 13. นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์                        ดาวน์โหลดไฟล์ 
 14. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง                        ดาวน์โหลดไฟล์
 15. นายเลอศักดิ์  จุลเทศ                            ดาวน์โหลดไฟล์