ประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดาวน์โหลดไฟล์
 2. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์
 3. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ดาวน์โหลดไฟล์
 4. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย ดาวน์โหลดไฟล์
 5. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ดาวน์โหลดไฟล์
 6. นายนคร ศิลปอาชา ดาวน์โหลดไฟล์
 7. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์
 8. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ดาวน์โหลดไฟล์
 9. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ดาวน์โหลดไฟล์
 10. ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์
 11. นายสมชาย เบญจรงคกุล ดาวน์โหลดไฟล์
 12. รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ดาวน์โหลดไฟล์
 13. ดร.สมนึก พิมลเสถียร ดาวน์โหลดไฟล์