การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2563

      การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุมประชุมออนไลน์ผ่านระบบMicrosoft Teams ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำนครเชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2566 และ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

 320 total views,  1 views today