การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2566


 

                     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

       การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเสนอชื่อ ดร.สุรชัย  จิตภักดีบดินทร์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

ข้อมูลข่าว/ภาพโดย  ว่าที่ร้อยตรี อัครพล ดวงพัตรา

 190 total views,  2 views today