สภามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์


               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ณ โรงแรม M2 Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

               หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) และคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล) ได้มอบของที่ระลึก

แก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมาร่วมงานในวันนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

               คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

                           ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

               ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์

                           ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

               นายวิทยา  อาคมพิทักษ์

                           ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

               จากนั้น ผู้ได้รับปริญญาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวแสดงความรู้สึก และบันทึกภาพร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยาพร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 243 total views,  2 views today