การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2566


               ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

               รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ

อรรถพล ใหญ่สว่าง เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ตามวาระที่เหลืออยู่ของนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ดำรงตำแหน่งแทน

เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก ดร.สมเกียรติ ชอบผล เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

               นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม โดยให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ รวมทั้ง อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 7 ราย และตำแหน่ง

“รองศาสตราจารย์” จำนวน 1 ราย และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 3 คณะ

 163 total views,  1 views today