การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565   


                    ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทน  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                    รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ในโอกาสได้รับรางวัล

“ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 จากสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีดังกล่าว หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

                    การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ของคณะกรรมการสรรหาฯ และมอบให้มหาวิทยาลัย

นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล

ใหญ่สว่าง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

ภาพ : ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร
ข้อมูล/ข่าว : อาทิตย์ การดื่ม

 994 total views,  1 views today