กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยก่อนการประชุมในช่วงเช้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางเข้าสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นเดินทางไปสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา) ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้และเป็นต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่เข้าชม แปลงผัก แปลงผักไฮโดร โรงเลี้ยงแพะ แปลงข้าว ให้อาหารปลา และกระชังปลา ซึ่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู เป็นผู้บรรยายแนะนำข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
« ของ 2 »

 ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร / สุรใจ สุพรพัฒนกุล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
 ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   

 590 total views,  1 views today