เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 251 total views,  1 views today