การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2565

 

           ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม L807 ชั้น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 และปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

 

 ภาพ :   อาทิตย์ การดื่ม
 ข้อมูล/ข่าว : อาทิตย์ การดื่ม

 110 total views,  1 views today