การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2565

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

          การประชุมครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รายงานเรื่อง UNESCO   รับรองผล อย่างเป็นทางการ ให้จังหวัดพะเยาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของโลก (UNESCO Global Network of Learning Cities) หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเลิกประชุมเวลา 11.30 น.

 ภาพ :   อาทิตย์ การดื่ม
 ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์

 

 673 total views,  1 views today